Categorie: Noutăți

Sesizările, constatările și recomandările Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au fost luate în considerație, iar o parte din ele se regăsesc în recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR)

La data de 06 octombrie 2017, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR) a publicat concluziile şi recomandările pentru Republica Moldova privind implimentarea și respectarea drepturilor recunoscute și garantate prin semnarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, în comun cu Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) au întocmit și expediat CESCR un raport comun focusat pe o analiză comprehensivă a respectării drepturilor omului, în special pe respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale și a drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PTHIV). Raportul comun a cuprins o analiză a situației existente din RM din perspectiva celor mai frecvente violări ale drepturilor omului și a recomandat operarea modificărilor la nivel național a legislației, politicilor și practicilor care generau violări ale drepturilor garantate de Pact.

Contribuția IDOM, precum și a societății civile din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii situației privind respectarea drepturilor omului și-a găsit reflectare în concluziile Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR) publicate recent, prin faptul că majoritatea problemelor semnalate și a recomandărilor propuse se regăsesc în observațiile și concluziile CESCR.

Astfel, pe domeniul PTHIV, IDOM a semnalat violarea drepturilor PTHIV prin nerespectarea confidențialității datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, recomandând în acest sens anularea actelor subordonate legii care permit divulgarea informațiilor confidențiale; necesitatea operării modificărilor la art.212 Cod Penal al RM prin revizuirea criminalizării transmiterii HIV; excluderea criminalizării expunerii la riscul de contaminare cu HIV; excluderea prevederilor discriminatorii care criminalizează infectarea cu HIV doar de către o persoană care trăieste cu HIV etc. Sesizările IDOM pe acest domeniu au fost preluate și se regăsesc în p.64, p.65 ale Recomandărilor CESCR.

Pe domeniul Sănătatea Mentală, IDOM a semnalat violări ale drepturilor omului prin: lipsirea nejustificată de capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități mintale; violarea drepturilor persoanelor cu dizabilități sub aspectul interzicerii căsătoriei și formării unei familii, violarea drepturilor ce vizează libertatea de a alege locul de trai; discriminarea persoanelor cu dizabilități în sfera asigurărilor sociale; încălcarea dreptului la cel mai înalt standart al sănătății fizice și mintale prin oferirea asistenței medicale insuficiente și necalificate; supunerea persoanelor cu dizabilități la rele tratamente; urgentarea reformei privind dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități plasate în spitale de psihiatrie sau internate psihoneurologice; instituirea măsurilor de ocrotire alternative lipsirii de capacite juridică și tutelei și orientate pe suport în luarea deciziilor.

Sesizările, constatările și recomandările IDOM au fost luate în considerație, iar o parte din ele se regăsesc în Recomandărilor CESCR.

Pe viitor, IDOM va continua să monitorizeze implementarea și respectarea recomandărilor CESCR de către autorități, care, de altfel, reprezintă o prioritate și se regăsesc și în strategiile naționale în domeniu justiției și drepturilor omului pe următorii ani.

Recomandările Comitetului ONU le găsiți acesând linkul de mai jos.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FMDA%2FCO%2F3&Lang=En

Rapoarte

 

 

Ministerul Sănătații Muncii și Protecției Sociale recomandă instituțiilor subordonate sporirea calității serviciilor oferite de Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă

Pe parcursul lunii august curent, asistenții sociali ai organizației ,,Inițiativa Pozitivă” au direcționat 11 beneficiari ai Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă pentru consultații către avocaţii Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM). 

Beneficiarii acestui program au invocat în plângerile adresate către IDOM un șir de probleme, printre care se enumeră:

 1. Pacienților nu li se oferă consilierea medicală necesară, inclusiv la solicitare;
 2. Pacienților li se refuză evaluarea periodică a severității adicţiei / dependenţei pacientului. Nu se asigură supravegherea pacienților;
 3. Nu este elaborat un plan idividual de tratament (susținere în tratament) cu inducţia substituţiei cu metadonă;
 4. Unora li se refuză încadrarea în Programul Terapiei de Substituție cu Metadonă, chiar dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere la tratamentul de substituţie cu metadonă, inclusiv excluderea fără motive întemeiate a persoanelor care deja erau în acest program;
 5. Reducerea bruscă a dozei de metadonă, fără a coordona cu pacientul ritmul de reducere a dozei. Neajustarea schemei de tratament la nevoile pacientului. Ca rezultat pacienții au sevraj a cîte 2-3 săptămîni;
 6. Pacienților nu li se face evaluarea remisiei pentru determinarea criteriilor de eliberare a metadonei la domiciliu, chiar dacă aceștia îndeplinesc criteriile de prescriere a metadonei la domiciliu și se află de 1-2 ani la tratament;
 7. Pacienților nu li se acordă o abordare multidisciplinară (medico-psiho-socială), astfel aceștia nu sunt încurajați să continue tratamentul ș.a.

Ca rezultat al interpelării expediată de către Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, cu referire la înregistrarea încălcărilor frecvente ale drepturilor beneficiarilor Programului Terapiei de Substituție cu Metadonă, în cadrul acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare publice, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova solicită informarea personalului medical și ne-medical din instituțiile subordonate, privind actele normative din domeniu în vigoare și asigurarea respectării normelor de etică și deontologice în acordarea asistenței medicale pacienților, precum și neadmiterea practicilor negative de stigmatizare și discriminare a pacienților, inclusiv în cadrul acordării asistenței medicale specializate narcologice.

Raspuns MSMPS

 

Un alt tânăr cu dizabilități psihosociale și-a redobândit, recent, capacitatea legală

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), prin intermediul avocatului Valerian Mămăligă și în colaborare cu organizația Keystone Moldova, au ajutat încă un tânăr de 28 ani, cu dizabilități psihosociale, să-și redobândească capacitatea legală.

La vârsta de 23 ani, acest tânăr a fost declarat prin hotărîre judecătorească persoană incapabilă, fiind lipsit, astfel, de dreptul de a lua decizii pentru sine, inclusiv dreptul de a întemeia o familie, dreptul la viaţă intimă, familială şi privată, dreptul de a nu fi supus discriminării pe bază de dizabilitate, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul de a gestiona propriile venituri ş.a.

Judecătoria Hîncești a emis la data de 6 octombrie current hotărîrea de declarare a persoanei capabile, oferindu-i astfel oportunitatea de a trăi o viață împlinită și independentă, în condiții de demnitate și egalitate cu toți.

Anexată, găsiți Hotărârea Judecătorească pe acest caz.

Anexa Hotarire Judecatoreasca

 

În perioada 5-6 octombrie 2017, IDOM a desfășurat încă un curs de instruire pentru angajații Inspectoratului General de Poliție

În scopul realizării activităților proiectului implementat în luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 5-6 octombrie 2017, IDOM a desfășurat încă un curs de instruire pentru angajații Inspectoratului General de Poliție.

De data aceasta, evenimentul a avut loc în or. Drochia, Republica Moldova. Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților poliției în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodie.

În calitate de formatori au fost: Vanu Jereghi – directorul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, Dumitru Russu – coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul aceleiași organizații, Ion Caracuian – șef, Secția Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM, Arcadie Astrahan – director al centrului comunitar de sănătate mintală Botanica și Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției.

La finalul cursului participanții au primit certificate de participare.

Aceasă activitate a fost posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

    

     

Masă Rotundă de consultare a Raportului de analiză privind implementarea articolului 33 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Astăzi, 3 Octombrie 2017, în incinta Centrului de instruiri Keystone Moldova a avut loc o Masă Rotundă de consultare a Raportului de analiză privind implementarea articolului 33 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, elaborat de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în cadrul proiectului ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidentiale cu profil psiho-neurologic” implementat de Keystone Moldova, în colaborare cu AOPD și EASPD din sursele financiare ale UNIUNII EUROPENE.

Cu un mesaj de salut a venit Parascovia Munteanu – reprezentanta Keystone Moldova. După care a urmat Dumitru Russu – reprezentantul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova, cu prezentarea draftului Raportului de analiză. Spre finalul evenimentului au avut loc discuții asupra raportului, participanții au făcut comentarii și recomandări.

   

În continuare, consultați draftul Raportului prezentat:

 

 

IDOM a efectuat alte două vizite de monitorizare la Izolatorarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Taraclia și Basarabeasca

La data de 27 septembrie 2017, reprezentanții Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au efectuat două vizite inopinate la Izolatorarele de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Taraclia și Basarabeasca.

Vizita a avut drept scop evaluarea modului de implementare a recomandărilor anterioare propuse de către IDOM privind respectarea drepturilor omului în această instituție.

În curând vom publica un raport detaliat. Până atunci, vă îndemnăm să citiți/descărcați celelalte rapoarte realizate de către IDOM, în urma vizitelor de monitorizare efectuate în alte Izolatoare de detenție provizorie. Pentru mai multe detalii, accesați: http://idom.md/rapoarte/rapoarte-pe-izolatoare-de-detentie-provizorie/

    

Respectarea drepturilor pacienților – o prioritate pentru elaborarea politicilor eficiente în domeniul malpraxisului medical pentru țara noastră  

În luna septembrie curent, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat 4 focus-grupuri la care au participat în jur de 70 cadre medicale și câțiva reprezentanți din domeniul drepturilor omului. Evenimentele au avut drept scop colectarea opiniilor medicilor privind necesitatea elaborării unei legislații funcționale în conformitate cu standardele internaționale din domeniul malpraxisului medical.

Școala de Management în Sănătate Publică a fost gazda acestor întruniri, salutând această inițiativă în scopul stabilirii necesitaților privind elaborarea unor politici eficiente, care ar asigura respectarea drepturilor tuturor subiecților participanți în cazul erorilor medicale. Direcția și scopul declarat în cazul depistării acestor erori îl constituie restabilirea cât mai eficientă a drepturilor lezate, cu un impact negativ minim pentru fiecare parte implicată în acest proces.

O misiune deloc ușoară, având în vedere necesitatea stabilirii unui consens și a unei bune înțelegeri între toți actorii implicați în proces: medic, pacient, Casa Națională de Asigurări în Medicină, Compania de Asigurări, managerul instituției medicale, avocat, mediator, comisiile medicale, etc.

Subiectele-cheie puse în discuție în cadrul întrunirilor:

 • Stabilirea unei noțiuni concise privind malpraxisul medical și condițiile acestuia;
 • Asigurarea unui mecanism național de protecție eficientă a drepturilor comunității medicale și ale pacienților în ceea ce privește erorile medicale;
 • Riscurile la care sunt expuși mediciii și pacienții în cadrul instituțiilor medicale, în afara actului medical în sine (funcționalitatea și eficiența utilajelor și tehnicii medicale, condițiile minime de tratament în staționar, calitatea și eficiența produselor medicamentoase, ș.a.);
 • Asigurarea pentru pacient a acordului informat în cazul unor intervenții medicale;
 • Asigurarea unui mecanism eficient de expertiză (relația cauză-efect), în cazul erorilor medicale;
 • Stabilirea limitelor de răspundere materială și morală în cazul răspunderii pentru faptele de malpraxis legal probate;
 • Relația medic-pacient și asigurarea împăcării amiabile – ca prioritate a soluționării problemelor legate de malpraxisul medical.

Evenimentele au fost coordonate de către expertul în politici medicale, conferențiar universitar și doctor în știinte filosofice – Doamna Rodica Rusu – Gramma, împreună cu reprezentații Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova și ai Organizației de Dezvoltare Globală FHI 360.

În urma consultărilor cu experții naționali din domeniu, în viitorul apropiat va fi elaborat un Studiu de evaluare al necesităților privind politicile de malpraxis medical pentru RM, care va fi fi supus consultărilor publice și, ulterior, prezentat Guvernului.

Aceste avenimente sunt desfășurate în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități mintale și victimelor malpraxisului medical din Republica Moldova cu instrumentele necesare pentru protecția și apărarea drepturilor omului”, implementat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă, în mod necesar, poziția USAID sau a Guvernului SUA.

    

     

Abilitarea capacităților poliției în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodie

În scopul realizării activităților proiectului implementat în luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 28-29 septembrie 2017, IDOM a desfășurat cursul de instruire pentru angajații Inspectoratului General de Poliție.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”. Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților poliției în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodie.

În calitate de formatori au fost: Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, Vadim Ardeleanu – Șef, secție DMO a IGP, Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM, Andrei Lungu – Avocat în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații, Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Arcadie Astrahan – Director al centrului comunitar de sănătate mintală Botanica, .

La finalul cursului participanții au primit certificate prin care se confirmă participarea acestora la training.

Aceasă activitate a fost posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

    

     

     

     

 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o conferinţă de presă la tema: „O nouă victimă de maltratare într-un spital psihiatric”, 22 septembrie 2017

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o conferinţă de presă la tema: „O nouă victimă de maltratare într-un spital psihiatric”

Conferinţa de presă a avut loc pe 22 septembrie 2017, la IPN.

Alte știri din mass-media referitor la cazul expus în cadrul acestui eveniment:

 1. http://md/institutul-pentru-drepturile-omului-a-documentat-5-cazuri-de-incalcare-a-drepturilor-in-spitalele-de-psihiatrie—56536.html
 2. http://md/ro/stiri/social/1094/Clipe-de-co%C8%99mar-%C3%AEn-Spitalele-de-Psihiatrie.htm
 3. http://allmoldova.com/ro/news/din-cinci-cazuri-de-abuz-semnalate-la-psihiatrie-ministerul-sanatatii-ancheteaza-doar-unul
 4. https://deschide.md/ro/stiri/social/18486/Probleme-de-sistem-scoase-la-iveal%C4%83-de-pretinsa-maltratare-la-Spitalul-Clinic-de-Psihiatrie.htm
 5. http://realitatea.md/detalii-noi-in-cazul-pretinsei-maltratari-a-tinerei-la-spitalul-clinic-de-psihiatrie-reprezentan-ii-idom-au-remarcat-mai-multe-probleme-in-sistem_64465.html
 6. http://timpul.md/articol/-probleme-de-sistem-scoase-la-iveala-de-pretinsa-maltratare-la-spitalul-clinic-de-psihiatrie–120026.html
 7. https://www.google.com/url?q=http://md/ro/social/mama-unei-tinere-acuza-spitalul-clinic-de-psihiatrie-de-tortura/&sa=U&ved=0ahUKEwjJ3qS97b_WAhXIDMAKHSihBmgQFggEMAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGoANqLxgE8forvFrWHH-Tp0kdApw
 8. http://ipn.md/ro/societate/86517
 9. http://ipn.md/ro/societate/86511
 10. http://ro/moldova/social/cinci-cazuri-incalcare-drepturilor-spitalele-psihiatrie-1_59c60c535ab6550cb872c040/index.html
 11. http://md/2017/09/22/video-pacienti-mutilati-in-ospiciile-din-tara-au-fost-loviti-cu-capul-de-pereti-legati-de-pat-si-injurati/
 12. http://md/2017/09/23/pacienti-mutilati-ospiciile-din-tara-au-fost-loviti-cu-capul-de-pereti-legati-de-pat-si-injurati/
 13. https://com/news/social/o-pacient-de-la-spitalul-de-psihiatrie-codru-ar-fi-fost-maltratat-avoca-ii-idom-denunt-deficien-din/
 14. http://www.e-sanatate.md/News/7445

    

    

Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, împreună cu un reprezentat la Oficiul Avocatului Poporului, au vorbit despre cazul tinerei internată la Spitalul Clinic de Psihiatrie din capitală, dar și despre problema abuzurilor și relelor tratamente în instituțiile psihiatrice, precum și cea a atitudinii ostile și discriminării față de persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, în cadrul emisiunii difuzate la Noroc TV la data de 26 septembrie 2017.

https://www.noroc.tv/emisiuni/ochiul_public/26-09-2017/cu_corina_mirzac_26_septembrie_2017/

În perioada 21-22 septembrie 2017, IDOM desfășoară cursul de instruire pentru felceri-angajați ai Inspectoratului General de Poliție

În scopul realizării activităților proiectului implementat în luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în colaborare cu Ambasada Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 21-22 septembrie 2017, IDOM desfășoară cursul de instruire pentru felceri-angajați ai Inspectoratului General de Poliție.

Evenimentul are loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”. Tematica atelierului de instruire se focusează pe abilitarea capacităților felcerilor-angajați ai IGP-ului, în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

În calitate de formatori î-i avem pe: Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, Valerian Mămăligă – Avocat în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații, Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Natalia Toporeț – Expert Judiciar medico-legal în examinarea cazurilor de tortură, Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM.

Cuvânt de deschidere a avut Dumitru Russu. Dumnealui a vorbit și despre Drepturile Omului la general, Egalite și dreptul de a nu fi discriminat. Despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente va vorbi, în partea a doua a zilei, Anatolie Munteanu. Vis-a-vis de respectarea drepturilor drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV se va expune, tot astăzi, Valerian Mămăligă.

Mîine, Ion Caracuian va vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de Natalia Toporeț, care se va expune referitor la aspectele medicale ale torturii și aplicarea metodologiei de examinare și documentare medicală a acestor cazuri. În cadrul ultimei sesiuni, Dumitru Russu va ține un discurs ce vizează drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

La finalul cursului participanții vor primi certificate prin care se confirmă participarea acestora la training.

Aceasă activitate este posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

    

      

      

     

     

     

 

Vizită de monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Briceni

La data de 18 septembrie 2017, reprezentanții Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au efectuat o vizită inopinată în Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție din orașul Briceni.

Vizita a avut drept scop evaluarea modului de implementare a recomandărilor anterioare propuse de către IDOM privind respectarea drepturilor omului în această instituție.

În curând vom publica un raport detaliat.

Până atunci, vă îndemnăm să citiți/descărcați celelalte rapoarte realizate de către IDOM, în urma vizitelor de monitorizare efectuate în alte Izolatoare de detenție provizorie. Pentru mai multe detalii, accesați: http://idom.md/rapoarte/rapoarte-pe-izolatoare-de-detentie-provizorie/

     

   

 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova prezent la cea de-a 62-a sesiune a Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR)

Începînd de astăzi, 18 septembrie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldovaeste acreditat la cea de-a 62-a sesiune a Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR), unde va avea loc revizuirea îndeplinirii angajamentelor cu privire la drepturile sociale, economice şi cele culturale de către țara noastră.

Dreptul la sănătate, dreptul la un trai decent, dreptul la muncă, dreptul la garanții sociale ş.a. ar fi unele din drepturile supuse analizei de către membrii Comitetului.

De menţionat că ultima dată, R. Moldova a fost examinată la CESCR în 2011, atunci când a fost examinat cel de al doilea raport periodic. După audiere, Comitetul a înaintat un şir de recomandări autorităţilor de la Chişinău printre care: să includă prevederi referitoare la “acomodarea rezonabilă” pentru persoanele cu dizabilităţi, să consolideze eforturile de soluţionare a problemelor socio-economice cu care se confruntă populaţia de etnie romă, să întreprindă acţiuni urgente pentru crearea şi implementarea programelor de pregătire vocaţională pentru persoanele cu dizabilităţi şi incluziunea acestora în câmpul muncii etc.

Raportul alternativ a fost prezentat Comitetului în luna august curent și a fost elaborat de către IDOM și Centrul de Advocacy pentru Persoanele cu Dizabilități Mintale (MDAC) – http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MDA/INT_CESCR_CSS_MDA_28719_E.docx

Acest raport se focusează asupra încălcării drepturilor persoanelor  care trăiesc cu HIV/SIDA, persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, oferind o perspectivă critică asupra politicilor, legislației și practicilor relevante.

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nou Proiect pentru IDOM finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin programul TRANSITION

La data de 28 iunie 2017, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova -Dl Zdeněk Krejči împreună cu directorul A.O. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova – Dl. Vanu Jereghi au semnat contractul de realizare a proiectului „Creșterea capacității poliției în reducerea maltratării, abuzului și discriminării persoanelor care se afla custodia poliției ( inclusiv persoane cu HIV/SIDA, persoane cu dizabilități mintale, dependente de droguri și alte grupuri vulnerabile)” finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe prin programul TRANSITION.

 

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de nord)

În scopul realizării activităților proiectului implementat din luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și cu suportul financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 24-25 august 2017, IDOM a desfășurat al doilea curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de nord ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”. Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

În calitate de formatori au fost: Vanu Jereghi – Director Executiv al IDOM, Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, Olesea Doronceanu – Avocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații, Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Vadim Ardeleanu – Șef, secție DMO a IGP, Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM, Radu Bobeică – Consultant privind drepturile pacientului din cadrul IDOM și Dumitru Paniș – Jurist/expert în cadrul A.O. „Inițiativa Pozitivă”.

Cuvânt de deschidere a avut Directorul IDOM, după care a urmat prezentarea organizației și activităților în cadrul trainingului. Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției, a vorbit Vadim Ardeleanu în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie Munteanu, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor omului, egalitatea și dreptul de a nu fi discriminat, s-a expus Dumitru Russu, astfel finisându-se prima zi de training.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion Caracuian a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea Doronceanu, care s-a expus la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. Despre respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri aflați în custodia poliției, dar și cu exemple în acest sens au venit Radu Bobeică și Dumitru Paniș. În cele din urmă, Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

    

     

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de sud)

În perioada 28-29 august 2017, IDOM a desfășurat al treilea curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de sud ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”.

Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

Cuvânt de deschidere a avut Vanu JereghiDirectorul IDOM, după care a urmat prezentarea organizației și activităților în cadrul trainingului. Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției, a vorbit Vadim ArdeleanuȘeful secției DMO al Inspectoratului General de Poliție, în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie MunteanuViceministrul Justiției, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor omului, egalitatea și dreptul de a nu fi discriminat, s-a expus Dumitru Russu – Coordonatorul Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM, astfel finisându-se prima zi de training.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion CaracuianȘeful Secției Combaterea Torturii din cadrul Procuraturii Generale a RM a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea DoronceanuAvocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul IDOM, care s-a expus la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. Despre respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri aflați în custodia poliției, dar și cu exemple în acest sens au venit Andrei LunguAvocat în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații și Dumitru PanișJurist/expert în cadrul A.O. „Inițiativa Pozitivă”. În cele din urmă, Dumitru Russu a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

La final cursului, participanții au primit certificate de participare.

Aceasă activitate a fost posibilă datoriă suportului financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău.

Atelier de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie (zona de centru)

În scopul realizării activităților proiectului implementat din luna iunie curent, de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova și cu suportul financiar oferit prin intermediul Ambasadei Republicii Cehe în Chișinău, în perioada 22-23 august 2017, IDOM a desfășurat primul curs de instruire pentru angajații Izolatoarelor de detenție provizorie din zona de centru ale Republicii.

Evenimentul a avut loc în or. Vadul lui Vodă, Complexul turistic „ODISEU”.

Tematica atelierului de instruire s-a focusat pe abilitarea capacităților angajaților IGP în vederea prevenirii torturii, reducerii relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia poliției.

În calitate de formatori au fost:

 • Vanu Jereghi – Director Executiv al IDOM,
 • Dumitru Russu – Coordonator al Programului de Monitorizare și Raportare din cadrul IDOM,
 • Olesea Doronceanu – Avocată în Programul de Litigare și Advocacy din cadrul aceleiași organizații,
 • Anatolie Munteanu – Viceministru al Justiției, Vadim Ardeleanu – Șef, secție DMO a IGP,
 • Ion Caracuian – Șef, Secția Combaterea Torturii, Procuratura Generală a RM,
 • Arcadie Astrahan – Director al Centrului comunitar de sănătate mintală Botanica și Expert pe domeniul drepturilor omului în sănătate.

Despre reforma poliției în contextul reducerii relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia poliției a vorbit Vadim Ardeleanu în cadrul primei sesiuni. A urmat Anatolie Munteanu, vorbind despre sandardele internaționale și naționale de protecția împotriva relelor tratamente. Vis-a-vis de respectarea drepturilor utilizatorilor de droguri s-a expus Arcadie Astrahan.

În cea de-a doua zi de instruire, Ion Caracuian a vorbit despre garanțiile privind neadmiterea relelor tratamente în custodia poliției, urmat de către Olesea Doronceanu care s-a expus referitor la tema drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV. În cadrul ultimei sesiuni, Dumitru Russu a ținut un discurs ce viza drepturile persoanelor cu deficiențe mentale prin prisma standardelor internaționale.

    

      

Întâlnire cu reprezentanții societății civile din regiunea transnistreană

La data de 22 martie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) a fost gazdă, pentru cîteva ore, a unei întâlniri cu zece reprezentanți ai societății civile din regiunea transnistreană. În cadrul acestui eveniment participanții au făcut cunoștință cu activitatea ONG-ului, în special pe segmentul ce ține de lupta pentru drepturile omului în RM, activitatea de lobby și advocacy, experiența în utilizarea mecanismelor ONU de promovarea a drepturilor omului, făcând, în același timp, un schimb de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea organizațională, ș.a. Vizita de studiu a fost organizată de Coaliția Nediscriminare, în cadrul proiectului „Bridging the gap – building organizational capacities of local human rights defenders in Transnistria”,  implementat cu susținerea financiară a European Endowment For Democracy.

 

Conferință Națională organizată de către Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

La 28 iunie 2017, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o Conferință Națională cu genericul „Deficiențe și soluții în asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale aflate în instituțiile psihiatrice și psihoneurologice din Republica Moldova. Împreună pentru o societate fără bariere”. 

Conferința a fost structurată în sesiuni care au menirea de a elucida starea de fapt cu referire la respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități mentale (dreptul la un trai decent, dreptul de a nu fi supus relelor tratamente, dreptul la viața privată și de familie, dreptul la sănătatea reproductivă, dreptul la consimțământul informat de a fi supus tratamentului și dreptul la sănătate, dreptul la proprietate, etc.).

Ultima sesiune a fost dedicată procesului de dezinstituționalizare ca măsură de asigurare a respectării garanțiilor Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cadrul fiecărei sesiuni a fost alocat timp pentru dezbateri și discuții în scopul identificării soluțiilor în vederea depășirii carențelor Republicii Moldova cu privire la asigurarea și respectarea drepturilor și libertăților beneficiarilor instituțiilor psihiatrice și psihoneurologice.

Evenimentul a avut loc în incinta Institutului Național al Justiției (sala 4), str. S. Lazo, 1, cu începere de la ora 9:00. 

Această activitate este posibilă datorită suportului financiar oferit prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida).

     

      

     

 

 

 

 

 

Cursuri de instruire pentru directori și managementul de conducere al spitalelor clinice de psihiatrie și pentru personalul responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor/pacienților din aceste spitale

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) și-a exprimat susținerea Guvernului în vederea executării unor obiective prevăzute de Capitolul XII, pct. C din Programul de activitate al Guvernului RM pentru anii 2016-2018, dedicate drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Astfel, în perioada 14-16 iunie 2017 și, respectiv, 15-17 iunie 2017, IDOM a organizat două traininguri privind ,,Abilitarea capacităților angajaților spitalelor clinice de psihiatrie în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mentale și intelectuale”.

Primul training a fost destinat directorilor și managementului de conducere al spitalelor clinice de psihiatrie (inclusiv medicii-șefi de secție și asistenții medicali superiori, etc.), iar al doilea training a fost organizat pentru personalul responsabil de asistarea și supravegherea beneficiarilor/pacienților din aceste spitale.

Prin urmare, evenimentul a avut loc  în incinta Complexului turistic ,,ODISEU” din or. Vadul lui Vodă.

Această activitate este susținută financiar de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).